CHECK INFO TOKEN Chức năng này sẽ giúp bạn kiểm tra thông tin token để bạn có thể sử dụng chính xác với những công việc bạn muốn làm.